Algemene voorwaarden

1. Inleiding

PostSpeaker is een online software-service voor social media marketing om bedrijfsnieuws, vacatures en content te promoten met behulp van het sociale mediabereik van jouw medewerkers. Een volledige beschrijving is te vinden op onze homepage.

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor PostSpeaker (de “Voorwaarden”). Lees deze voorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig door, aangezien ze jouw rechten en plichten beschrijven als gebruiker van PostSpeaker (“Gebruiker” / “u”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die PostSpeaker wil gebruiken en er toegang toe wil krijgen).

2. Acceptatie van voorwaarden

Door de webapplicatie van PostSpeaker op enigerlei wijze te gebruiken, bijvoorbeeld via postspeaker.com, via API, via verschillende topleveldomeinen en subdomeinen, of via andere (mobiele) media, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. We kunnen de voorwaarden en informatie in de PostSpeaker-webapplicatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien.

Elke keer dat u de PostSpeaker-webapplicatie gebruikt, bent u gebonden aan de op dat moment geldende voorwaarden en ons privacybeleid. Lees deze voorwaarden en ons privacybeleid elke keer dat u de PostSpeaker-webapplicatie opent en gebruikt, om er zeker van te zijn dat u er tevreden mee bent.

We kunnen deze voorwaarden, ons privacybeleid of enige informatie die van tijd tot tijd in de PostSpeaker-webapplicatie wordt gepubliceerd, voor uw gemak in andere talen vertalen. De Engelstalige versie is de versie die van toepassing is op uw gebruik van de diensten die eigendom zijn van en beheerd worden door PostSpeaker en in het geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en de Nederlandse versie, heeft de Engelstalige versie voorrang.

3. Informatie over ons

PostSpeaker, onderdeel van Epic Development, een Nederlandse onderneming met zetel te Rotterdam, Bergsingel 117a, 3037 GB, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66009367, en Van de Inhoud, een Nederlandse onderneming gevestigd te Groot Hertoginnelaan 42, 1405EE, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57206732.

4. Toegang tot PostSpeaker

Toegang tot de PostSpeaker-webapplicatie is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op de PostSpeaker-webapplicatie aanbieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als de PostSpeaker-webapplicatie om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de PostSpeaker-webapplicatie of de hele webapplicatie beperken voor Gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de webapplicatie van PostSpeaker kunt u een account met een wachtwoord aanvragen op de manier zoals beschreven in de applicatie. PostSpeaker behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een account te weigeren of te blokkeren.

U moet de toegangscode strikt geheim houden. Elk gebruik van de code wordt aan u toegeschreven.

Indien PostSpeaker heeft vastgesteld of redelijkerwijs vermoedt dat ongeautoriseerde derden het wachtwoord gebruiken of kunnen gebruiken of indien u PostSpeaker op de hoogte stelt van een dergelijk gebruik, zal PostSpeaker de toegang tot de database onmiddellijk blokkeren. PostSpeaker zal u zo spoedig mogelijk per email informeren over het ongeoorloofd gebruik en de blokkering. Na het blokkeren zal PostSpeaker u zo snel mogelijk van een vervangend wachtwoord voorzien.

5. Gebruik door minderjarigen en gebruikersidentiteit

Het gebruik van de PostSpeaker-webapplicatie door minderjarigen onder de 16 jaar is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Het is voor PostSpeaker onmogelijk om met enige zekerheid te bepalen of een Gebruiker inderdaad de persoon is die hij of zij vertegenwoordigt. Dienovereenkomstig aanvaardt PostSpeaker geen aansprakelijkheid voor de werkelijke identiteit van enige Gebruiker. U bent als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de werkelijke identiteit van andere gebruikers.

6. Wijzigingen PostSpeaker-webapplicatie

We streven ernaar de PostSpeaker-webapplicatie regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot de PostSpeaker-webapplicatie opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de PostSpeaker-webapplicatie kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

7. Informatie over u en uw bezoeken aan PostSpeaker

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door PostSpeaker te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is en dat u de toestemming heeft van al diegenen wiens persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, voor een dergelijke verwerking van hun persoonlijke gegevens.

8. Gebruiksrecht

PostSpeaker verleent u hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht en u aanvaardt hierbij dit recht om PostSpeaker te gebruiken via een website, al dan niet via een webinterface, voor onbepaalde tijd en onder voorwaarden die hieronder nader worden toegelicht.

U kunt uw eigen account beheren. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen worden berichten naar u verzonden.

PostSpeaker behoudt zich het recht voor om inhoud op de PostSpeaker-webapplicatie te plaatsen die mogelijk op bepaalde profielen is gericht. U erkent en accepteert deze functionaliteit van PostSpeaker.

U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat PostSpeaker u per email serviceberichten kan sturen over updates, nieuwe functies, enz.

U zult volledig voldoen aan specifieke gebruikersinstructies of beperkingen die zijn aangekondigd of nog moeten worden aangekondigd door PostSpeaker.

U zorgt ervoor dat uw contactgegevens up-to-date zijn, zodat we op elk moment contact met u kunnen opnemen.

9. Materiaal uploaden naar PostSpeaker

Telkens wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u materiaal naar de PostSpeaker-webapplicatie kunt uploaden of contact kunt opnemen met andere Gebruikers, moet u alle toepasselijke wetten en onze Inhoudsnormen naleven (zie sectie 12 hieronder). U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan alle toepasselijke wetten en aan onze inhoudsnormen (zie sectie 12 hieronder), en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

Al het materiaal dat u uploadt naar de PostSpeaker-webapplicatie wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat door u is gepost of geüpload naar de PostSpeaker-webapplicatie een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

PostSpeaker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker is geplaatst.

PostSpeaker heeft het recht om materiaal of berichten die u op de PostSpeaker-webapplicatie plaatst, te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving of onze inhoudsnormen (zie sectie 12 hieronder).

10. Beperkt gebruik

U mag de PostSpeaker-webapplicatie alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag de PostSpeaker-webapplicatie niet gebruiken:

11. Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan de PostSpeaker-webapplicatie (“Bijdragen”), en op alle interactieve services die verband houden met de PostSpeaker-webapplicatie (“Inhoudsnormen”).

U moet zowel de geest als de letter naleven van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke bijdrage en op het geheel ervan. Bijdragen moeten:

12. Betaalde services

PostSpeaker brengt vergoedingen in rekening voor verschillende betaalde diensten en deze worden gepubliceerd op de PostSpeaker-website (“Tarieven”).

Alle toepasselijke betaalde servicekosten zijn verschuldigd aan PostSpeaker, zelfs als een marketingactiviteit / campagne wordt geannuleerd of uitgesteld, en worden in rekening gebracht in de valuta van waaruit de boeking is gemaakt.

Voortijdige opzegging of tijdelijke ontoegankelijkheid van betaalde diensten of het beschikbaar zijn van verminderde betaalde diensten zal nooit recht geven op enige restitutie van (een deel van) reeds betaalde bedragen.

13. Abonnementen, betaling, terugbetalingen en terugboekingen

PostSpeaker biedt verschillende abonnementen die zijn gebaseerd op een maandelijks terugkerende betaling.

Abonnementen kunnen veranderen en PostSpeaker zal gebruikers 1 maand van tevoren informeren.

Betalende gebruikers mogen hun abonnement altijd op elk moment beëindigen, upgraden of downgraden.

Downgrades en annuleringen (‘einde’) gaan in op het einde van de maandelijkse betalingsperiode van het prijsplan. E.

Upgrades worden onmiddellijk van kracht en het pro rata-bedrag wordt onmiddellijk in rekening gebracht. Bij het beëindigen van uw abonnement, blijven de gegevens die u in ons systeem heeft ingevoerd in ons systeem en worden eventuele tegoeden op uw account verwijderd.

Betaling geschiedt uitsluitend op basis van creditcard en volgens onze abonnementen. Onze betalingsverwerker voldoet aan PCI Level 1 en zal de betaling uitvoeren.

PostSpeaker stuurt facturen en bevestigingen van prijswijzigingen alleen per email.

Met betrekking tot aanbiedingen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn terugbetalingsbeleid aan zijn klanten mee te delen.

14. Intellectuele eigendom

De auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten inclusief de rechten op databases en handelsmerken met betrekking tot de inhoud die op PostSpeaker is geplaatst, berusten uitsluitend bij PostSpeaker en / of haar leveranciers of licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostSpeaker zult u de inhoud van (de database van) PostSpeaker op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, reproduceren of aan derden verstrekken.

15. Aansprakelijkheid

Het materiaal op de PostSpeaker-webapplicatie wordt geleverd ‘zoals het is’ en zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan.

PostSpeaker is in verband met haar activiteiten (mede) afhankelijk van de samenwerking, dienstverlening door en leveringen van derden waarop PostSpeaker geen of weinig invloed heeft. PostSpeaker is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overeenkomst tussen Gebruiker en PostSpeaker of de schending daarvan ongeacht of de schade is veroorzaakt of duidelijk wordt tijdens of na de overeenkomst met PostSpeaker.

Iedere aansprakelijkheid van PostSpeaker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder elke vorm van indirecte schade zoals boetes, vergoeding van gevolgschade, verlies van of beschadiging van gegevens en verlies door gederfde omzet of winst.

PostSpeaker is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van ontoegankelijkheid, onvolledigheid, onnauwkeurigheid of verouderde inhoud op de PostSpeaker-webapplicatie, noch voor de inhoud die door derden wordt aangeleverd.

Iedere aansprakelijkheid van PostSpeaker is te allen tijde beperkt tot maximaal de laatst betaalde factuur.
PostSpeaker is nimmer aansprakelijk voor misbruik door derden waardoor Gebruiker schade lijdt.

16. Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht voor onbepaalde tijd. U heeft te allen tijde het recht om uw account op te zeggen of de overeenkomst met PostSpeaker te beëindigen.

Elke partij is gerechtigd een betaalde dienst inclusief betaald kredietpakket met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekende brief zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige voorafgaande rechterlijke tussenkomst vereist is, indien:

  1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  2. de andere partij in staat van faillissement is verklaard;
  3. de andere partij is een rechtspersoon en wordt ontbonden;
  4. de zeggenschap over of de doorslaggevende stem in de bedrijfsvoering van de andere partij gaat over op een derde.

17. Opschorting en beëindiging wegens schending van de voorwaarden

We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er door uw gebruik van de PostSpeaker-webapplicatie een schending van de Voorwaarden heeft plaatsgevonden. Wanneer een schending van de voorwaarden heeft plaatsgevonden, kunnen we de maatregelen nemen die we passend achten.

Het niet naleven van de Voorwaarden vormt een wezenlijke schending van de voorwaarden waarop u de PostSpeaker-webapplicatie mag gebruiken en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

18. Vervreemding & bezwaring van rechten / plichten

Het is PostSpeaker toegestaan ​​om zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de rechten en / of verplichtingen uit deze overeenkomst te vervreemden en / of te bezwaren, mits de rechten en plichten uit deze overeenkomst van kracht blijven.

19. Linken naar PostSpeaker

U mag linken naar de PostSpeaker-website en -applicatie via de startpagina en openbaar toegankelijke pagina’s, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link in een dergelijke website plaatsen. manier om enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant te suggereren waar die niet bestaat.

U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is.

De PostSpeaker-webapplicatie mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van de PostSpeaker-webapplicatie dan de startpagina of openbaar toegankelijke pagina’s. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan onze inhoudsnormen (zie sectie 12 hierboven).

20. Links van PostSpeaker

Waar de PostSpeaker-webapplicatie links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. PostSpeaker heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

21. Overige bepalingen

PostSpeaker is gerechtigd om bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik te maken van de diensten en / of producten van derden.

Als een van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt bepaald als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor de maximaal toegestaan ​​door de wet.

22. Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke macht van de Rechtbank Rotterdam, hoewel we het recht behouden om een ​​procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze Voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land.

23. Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat in de PostSpeaker-webapplicatie verschijnt, neem dan contact met ons op via [email protected].